Informacja dla uczniów i rodziców o zdalnym nauczaniu

od 18.01.2021 do odwołania

 

 Dyrektor ZSCKR w Bystrej  informuje - w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka będzie realizowana na odległość, dlatego w okresie od dnia 18  stycznia  2021 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne (lekcje) będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast zajęcia praktyczne będą się  odbywać normalnie  na terenie szkoły z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego wg obowiązującego planu lekcji. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, które rozpoczynały się o godz. 7.10 . Ich rozpoczęcie  we wszystkich klasach przesuwa się na godz. 8.00!!! ( aby umożliwić wszystkim uczniom dotarcie na czas).

 

Dyrektor ZSCKR w Bystrej

 Józef Warchoł 


Miło nam poinformować, że uczeń klasy II Technikum Architektury Krajobrazu Kacper Tokarz zajął II miejsce w konkursie „Zaprojektuj ogród ziołowy” organizowany przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Wyzwanie dotyczyło ogrodu ziołowego zlokalizowanego przy przedszkolu. W projekcie trzeba było zaplanować ścieżki piesze, zieleń oraz elementy małej architektury. Kacper oprócz nagrody otrzymał zaproszenie na warsztaty z zakresu projektowania i rysunku odręcznego przygotowujące do profesjonalnego opracowania portfolio na Architekturę Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Praca konkursowa została przygotowana pod opieką Pani Małgorzaty Fik.

 

 

 

   
 
Grudzień to okres przedświąteczny, który nierozerwalnie kojarzy się z pieczeniem pierniczków i ich zapachem. Od 15 do 17 grudnia 2020r. w szkolnej pracowni gastronomicznej w ZSCKR w Bystrej unosił się zapach przypraw korzennych bowiem uczniowie kl. I-III TŻiUG  piekli pod czujnym okiem swoich opiekunów pyszne świąteczne pierniczki.
 
    Uczniowie postanowili trochę tego magicznego, świątecznego zapachu wnieść również do Samorządowego Przedszkola w Łużnej. Uczniowie naszej szkoły przekazali część pierniczków dla grupy przedszkolnej Krasnale. Dzieci pięknie udekorowały pierniczki lukrowymi pisakami i cukrowymi posypkami. Zabawa była wyśmienita, a wszystkie pierniczki wyszły przepięknie. Po udekorowaniu każde dziecko miało okazję zawiesić swoje kolorowe pierniczki na świątecznej choince.
 

 

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji "Rodacy bohaterom". Udało się zebrać dary żywnościowe i art. chemiczne dla Polaków kombatantów mieszkających poza naszymi granicami, głównie na Litwie, Białorusi i Litwie.

Dziękujemy.

 

 

 

 

Zakończyła się zbiórka darów i pieniędzy dla pani Dorotki w ramach tegorocznej "Szlachetnej paczki", którą członkowie Wolontariatu i Koła Historycznego przeprowadzili wespół z uczniami Szkoły Podstawowej w Bystrej oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach.

Zbiórkę w naszej szkole koordynowały panie Agnieszka Topór (opiekunka Wolontariatu w ZSCKR Bystra) oraz pani Marta Piecuch (opiekunka Koła Historycznego).

 

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za okazane serce.

 

 

Komunikat
dla uczniów  kl IV zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.
Wytyczne z 17.12.2020 dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.
 
 
[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1 ) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 
 1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 
1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 
 
1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) zdający 2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.) 1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).  5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 
1.6. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 
 
1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
 
1.8. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 
 1.9. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 
 
1.10.[*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły Strona na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń
 
Środki bezpieczeństwa osobistego
 2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 
 2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 
2.4  Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 
 
 
 

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna:§ 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ZSCKR w Bystrej sesja

styczeń/ luty2021

 

ETAP Pisemny

KL IV

Kwalifikacja TG .16 7 uczniów  wtorek 12 stycznia 2021 godz 12.00

 

Kwalifikacja  RL 22 12 uczniów wtorek 12 stycznia 2021 godz 12.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

 

 

ETAP Praktyczny

Klasa IV

Technik architektury krajobrazu

 

Kwalifikacja  RL 22 ,12 uczniów Poniedziałek  11.01. 2021 godz.13.00

Wykaz Przyborów R.22 (Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu): kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

 

 Klasa IV

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Kwalifikacja  TG 16 ,7 uczniów Poniedziałek  11.01. 2021 godz.13.00

Wykaz PrzyborówT.15 (Organizacja żywienia i usług gastronomicznych): kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

Na egzaminy zgłaszamy się na pół godziny przed ich  rozpoczęciem z dowodem tożsamości  !!!!

 

 

 

Strona 1 z 64

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz